R. Kimm


He-Cha


Women dou he ban-cha

Women dou shwo hijyu hwa
hen hau-kan-de nyu-ren

Women dou yau shwo hijyu
hen hau-ting-de hwa


Drink Tea

We drink twig-tea

We chat a bit

We both want to look
at good-looking women

We both want to turn
a good phrase

No comments: